آموزش تعمیر کولر آبی این بخش روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه توسط سرویسکار اصفهان

0
6845

آموزش تعمیر کولر آبی این بخش روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه توسط سرویسکار اصفهان

تلفن تماس   ۰۹۹۰۰۰۷۱۰۰۴-۰۳۱۳۶۶۴۵۰۴

ارائه خدمات در سریعترین زمان با کیفیت بالا و کمترین هزینه هنر ماست

روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه کولر آبی

 • فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
 • درپوش سمت بولی کولر را بردارید.
 • تسمه را از روی پولی های کولر باز کنید.
 • مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار آلن ۴ میلی متری پیچ نگه دارنده ی پولی به محور پروانه را شل کنید.
1سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
۱سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان

یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک تر باشد را روی محور پروانه بگذارید و با استفاده از پولی کش، پولی را مطابق تصویر زیر از محل آن بیرون بیاورید.

2سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
۲سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان

پولی پروانه را مطابق تصویر زیر از روی محور پروانه بردارید.

3 سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
۳ سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
 • در تصویر زیر یاتاقان سمت پروانه مشاهده می شود.
 • واشر پلاستیکی که بین پولی پروانه و یاتاقن قرار دارد، مطابق تصویر زیر از روی محور بردارید.

4سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان

به وسیله ی آچار تخت و آچار بکس مناسب پیچ و مهره ی نگه دارنده ی یاتاقان معیوب را مطابق تصویر زیر باز کنید.

5سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
۵سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان

مطابق تصویر زیر پروانه و محور پروانه را با دست بگیرید و آن را کمی به سمت بالا بکشید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آوردن، آزاد شود.

6 سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان
۶ سرویس کولر آبی اصفهان یاتاقان

مطابق تصویر زیر یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و از محور پروانه بیرون بیاورید.

 • پوش های پلاستیکی تصویر زیر برای تنظیم و قرار گرفتن پروانه داخل کانال داخلی در روی محور استفاده شده است.
 •  
 • چنان چه محور پروانه لقی محوری داشته باشد بایستی با بوش پلاستیکی مشابه پوش هایی که در تصویر مشاهده می شود لقی آن را بگیرید.
 • یاتاقان معیوب را تعویض کنید و به جای آن مطابق تصویر زیر یاتاقان سالم و مناسب روی محور قرار دهید و پیچ های نگه دارنده ی آن را با مهره به وسیله ی ابزار مناسب روی تکیه گاه یاتاقان ببندید.
 • درپوش روغن خور یاتاقان را بردارید و به وسیله ی روغندان با روغن مقابل رطوبت، یاتاقان را روغن کاری کنید.

واشر پلاستیکی را روی محور، مطابق تصویر زیر قرار دهید.

پولی پروانه را روی محور نصب کنید و مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار آلن نمره ی ۴، پیچ بولی را ببندید.

 

روش تعویض یاتاقان سمت پمپ کولر

مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار بکس مناسب پیچ های نگه دارنده ی یاتاقان معیوب را نگه دارید و به وسیله ی آچار تخت مهره های پیچ را باز کنید.

 • پس از باز شدن پیچ و مهره ها، مطابق تصویر زیر پروانه و محور آن را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آمدن از محور آزاد شود، سپس یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و آن را از محور پروانه بیرون بیاورید.
 • پس از بیرون آوردن یاتاقان معیوب، یک عدد یاتاقان سالم و مناسب را در محل یاتاقان معیوب نصب کنید.

یاتاقان سالم را مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در مقابل رطوبت، روغن کاری کنید.

دریافت نظرات شما

Please enter your comment!
Please enter your name here